Monday, 23 May 2016

Επαγγελματικές ευκαιρίες από το Φορέα Πιστοποιήσεων - Επιθεωρήσεων Swiss Approval – Ελάτε να συνεργαστείτε με εμάς: Πρόσκληση για Ελλάδα – Κύπρο - ΙταλίαH SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Ομίλου SWISS APPROVAL INTERNATIONAL, ενδιαφέρεται για συνεργασία με τοπικούς εξωτερικούς συνεργάτες στην περιφέρεια της Ελλάδας (στην Αττική, Πελοπόννησο, Κεντρική Ελλάδα και Κρήτη), της Κύπρου και Ιταλίας, στα ακόλουθα πεδία: 

ISO 9001
◄ Shipbuilding industry - Ναυπηγική βιομηχανία
◄ Supply of electrical energy - Εφοδιασμός ηλεκτρικής ενέργειας
◄ Water supply, local district heating - Υδροδότηση, τοπική τηλεθέρμανση
◄ Research and development -  Έρευνα και ανάπτυξη
◄ Veterinary medicine - Κτηνιατρική
◄ Aerospace production - Παραγωγή Αεροδιαστημικής
◄ Manufacture of pharmaceutical products - Παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων
◄ Supply / disposal, recovery, recycling - Προμήθεια / διάθεση, ανάκτηση, ανακύκλωση
◄ Manufacture of coke and other refined petroleum products - Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ) και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.
◄ Production of industrial gases - Παραγωγή βιομηχανικών αερίων
Production of natural gas. Distribution of gaseous fuels through mains - Παραγωγή φυσικού αερίου. Διανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς.
◄ Mining and quarrying - Ορυχεία και λατομεία

ISO 14001 & OHSAS 18001
◄ Textile and clothing industry (including dyeing) - Κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανία ένδυσης (συμπεριλαμβανομένων βαφών)
◄ Leather industry (including coloring and tanning) - Βιομηχανία δέρμα (συμπεριλαμβανομένων των χρωστικών και μαυρίσματος)
◄ Textile and clothing industry (without dyeing) - Κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανία ένδυσης (χωρίς βαφές)
◄ Leather industry (without coloring and tanning) - Βιομηχανία δέρμα (χωρίς χρωστικές και μαύρισμα)
◄ Production of wooden boards, treatment / impregnation of wood and wood products - Παραγωγή ξύλινων σανίδων, επεξεργασίας / εμποτισμού ξύλου και ξύλινων προϊόντων
◄ Printing industry (intaglio printing only) - Βιομηχανία εκτύπωσης (μόνο με βαθυτυπία)
◄ Extraction of oil and gas - Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου
◄ Production and processing of ceramic products - Παραγωγή και μεταποίηση κεραμικών προϊόντων
◄ Production and processing of cement - Παραγωγή και επεξεργασία τσιμέντου
◄ Primary metal production - Πρωτογενής παραγωγή μετάλλων
◄ Wastewater treatment (municipal and industrial wastewater) - Επεξεργασία λυμάτων (αστικών και βιομηχανικών λυμάτων)
◄ Electricity generation based on coal - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον άνθρακα
◄ Electricity generation and supply (excluding nuclear power stations and generation based on coal) - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθειας (εκτός των πυρηνικών σταθμών και παραγωγή με βάση τον άνθρακα)
◄ Water supply (water withdrawal, purification and distribution, including river management), local district heating - Παροχή νερού (άντληση νερού, καθαρισμός και διανομή, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των ποταμών), τοπική τηλεθέρμανση
◄ Deconstruction, demolition - Αποδόμηση, κατεδάφιση
◄ Trade with fossil fuel - Εμπόριο με τα ορυκτά καύσιμα
◄ Technical inspection services and laboratories - Τεχνικές υπηρεσίες επιθεώρησης και εργαστήρια
◄ Recycling - Ανακύκλωση
◄ Production of chemicals and chemicals products and fiber - Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων και συνθετικών ινών
◄ Production of pharmaceuticals - Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων
◄ Manufacture of coke and other refined petroleum products - Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ) και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
◄ Production of industrial gases - Παραγωγή βιομηχανικών αερίων.
Production of natural gas. Distribution of gaseous fuels through mains - Παραγωγή φυσικού αερίου. Διανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς.
Mining and quarrying - Ορυχεία και λατομεία

ΙSO 39001 – Road Traffic Safety

ISO 22000/ HACCP
◄ Farming 1 (Animals) - Γεωργία 1 (Ζώα)
◄ Farming 2 (Plants) - Γεωργία 2 (Φυτά)
◄ Processing 1 (perishable animal products including all activities after farming, e.g. slaughtering) - Μεταποίησης 1 (Ευπαθή προϊόντα ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των δραστηριοτήτων μετά τη γεωργία, π.χ. σφαγή)
◄ Processing 2 (perishable vegetal products) - Επεξεργασία 2(Ευπαθή φυτικά προϊόντα)
◄ Processing 3 (products with long shelf life at ambient temperature) - Επεξεργασία 3 (Προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής στο ράφι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος)
◄ Feed production - Παραγωγή ζωοτροφών
◄ Catering - Τροφοδοσία
◄ Distribution - Διανομή
◄ Services - Υπηρεσίες
◄ Transport and storage - Μεταφορά και αποθήκευση
◄ Equipment manufacturing - Κατασκευής εξοπλισμού
◄ (Bio)chemical manufacturing - (Βιο) χημική βιομηχανία
◄ Packaging material manufacturing - Παραγωγή υλικού συσκευασίας

Οι επιθεωρητές θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω προσόντα:

■ Δίπλωμα ή Πτυχίο Πανεπιστημίου που να σχετίζεται με το επιθυμητό πεδίο
■ 5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον αντίστοιχο τομέα

Η Swiss Approval Technische Bewertung θα παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης μέσω διαπιστευμένων προγραμμάτων στους επιθεωρητές. 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο info@swissapproval.gr


Wednesday, 4 May 2016

Σεμινάρια για Επικεφαλής Επιθεωρητές για το αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001:2015, IRCA Approved

O φορέας πιστοποίησης Swiss Approval Technische Bewertung S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Ομίλου Swiss Approval International, διοργανώνει πενθήμερο σεμινάριο, εγκεκριμένο κατά IRCA, για Επικεφαλής Επιθεωρητές σύμφωνα με την νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015, με την έγκριση του Διεθνούς Φορέα Εκπαίδευσης και Συνεχούς Επιμόρφωσης, IQCS.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευθούν στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Βελτίωσης Ποιότητας και την επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με το νέο πρότυπο μέσω εξομοιώσεων επιθεωρήσεων, case studies επιθεωρήσεων εταιρειών προς πιστοποίηση και workshops, με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.

Στο πλαίσιο του πενθήμερου σεμιναρίου, θα αναλυθούν οι απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2015, τονίζοντας τις διαφορές με την προηγούμενη έκδοση του προτύπου και εν συνεχεία θα παρουσιαστούν προηγμένες τεχνικές επιθεώρησης. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με γραπτές εξετάσεις που οδηγούν στην απόκτηση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού κατά IRCA.

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν:
      · Υπεύθυνοι Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Managers)
      · Σύμβουλοι που αναπτύσσουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
      · Υποψήφιοι Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ)   
   · Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας βάσει της προηγούμενης έκδοσης του προτύπου (ISO 9001:2008) που επιθυμούν να μάθουν αναλυτικά το νέο πρότυπο  
· Εν γένει, επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.
     
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις δομές της εταιρείας μας στην Ελευσίνα, από την Δευτέρα 6 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 και προσεχώς σε Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Κομοτηνή.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση πατώντας εδώ.

Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση έχετε, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο τηλέφωνο 210 55-62-130 ή στο e-mail: training@swissapproval.gr  


Το σεμινάριο ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων
 στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCA.

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει την πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με το ISO 9001 και
 τις επιθεωρήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 19011 σε σύντομο χρονικό διάστημα.